Reachability.swift -- iOS 第三方网络检测类

2016-07-05 11:20

Reachability.swift 是一个使用Swift写的第三方网络检测类,可以用来检测网络连接状态及网络类型(移动网络、Wifi)功能。

1. 使用Cocopod安装Reachability.swift

use_frameworks!
pod 'ReachabilitySwift'

2. 基本使用代码示例

使用前记得导入ReachabilitySwift类,下面代码放在viewDidLoad()方法中即可。

var reachability: Reachability!

do {
  reachability = try Reachability.reachabilityForInternetConnection()
} catch {
  print("Unable to create Reachability")
  return
}

// 检测网络连接状态
if reachability.isReachable() {
  print("网络连接:可用")
} else {
  print("网络连接:不可用")
}

// 检测网络类型
if reachability.isReachableViaWiFi() {
  print("网络类型:Wifi")
} else if reachability.isReachableViaWWAN() {
  print("网络类型:移动网络")
} else {
  print("网络类型:无网络连接")
}

3. 监听网络变化

// 网络可用或切换网络类型时执行
reachability.whenReachable = { reachability in

  // 判断网络状态及类型
}

// 网络不可用时执行
reachability.whenUnreachable = { reachability in

  // 判断网络状态及类型
}

do {
  // 开始监听
  try reachability.startNotifier()
} catch {
  print("Unable to start notifier")
}

停止监听调用reachability.stopNotifier()即可。

介绍摘自: http://my.oschina.net/imayanlong/blog/702665