android zxing识别图片二维码报错NotFoundException

2017-02-17 20:16
我用zxing识别图片二维码报错com.google.zxing.NotFoundException 但扫描可以识别 用微信的二维码也能识别 用小米浏览器的二维码也不能识别 不知道什么原因   上图就是这张二维码  android zxing识别图片二维码报错NotFoundException0

回复讨论(解决方案)

呵呵呵呵呵和